South of Vietnam

Where are you living in Vietnam? – Bạn đang sống ở đâu ở Việt Nam? What provinces did you visit in the South of Vietnam? – Bạn đã tới thăm những tỉnh nào ở miền Nam (của) Việt Nam rồi?   May your answer here – Có… Read More