Learn Vietnamese Idioms / Slang words and phrases to master in communication

Idiom is not really your natural way when talking about any thing in new languages. How can you pick up correct idioms and put to correct situations. It’s not really easy. But let’s try to understand in situations. To learn Vietnamese idioms will make you like Vietnamese native speakers.

Learn Vietnamese Idioms
Learn Vietnamese Idiom

What Are Vietnamese Idioms?

Vietnamese idioms are a group of words/phrases whose meaning isn’t obvious from looking at the individual words.

The Idioms are used so often in everyday Vietnamese. If you really don’t know them, it’s almost impossible to understand the context.

The key to understand Vietnamese idioms is never to look at or read them in a literal sense.

Why learn Vietnamese Idioms?

Let’s see “Does this sound familiar?”

We:

  • Taking traditional classes.
  • Learning the grammar, the rules, and hundreds of exceptions.
  • Getting a vocabulary.
  • Evening, we have a couple of Vietnamese certificates

… but so why is it we can’t get it sometimes?

Well, what you learn from textbooks and from the real world are two totally different things.

To be good at communication in speaking & writing, you need is a stronger mastery of Vietnamese idioms and expressions.

Learning common everyday Vietnamese idioms will help you fit in with most situations, to help you master Vietnamese idioms.

How to learn Vietnamese idioms and put them in your conversations? Follow our idioms & enjoy!

Some popular Vietnamese idioms you may know

Popular words/phrases – Learn Vietnamese idioms
  1. Thần tài – God of wealth

As the legend, God of wealth was a man who lived in reign of Tan Empire named Trieu Cong Minh. He leaved the normal life and came to Chung Nam Mountain to become a monk. (View more …)

2. Công T Bc Liêu – Bac Lieu Dandy
As the folk tale, the richest person at Bac Lieu in the past is Trach councilor, secretary of the village. He had tens of thousands hectare of paddy fields. According to his descendants, (View more …)

3. Dây Tơ Hng – Marriage ties

The classic reference about marriage ties come from the old story about the man name Vi Co who lived in China. One day, he went out to enjoy the beautiful light of the moon. (View more …)

4. Bnh Nhà Giàu – Disease of the rich

A man one day became rich by a chance. In the morning, he visited his garden to sense the beauty and smell of fresh flowers. However, when coming back to his house, he groaned that he was hurt. (View more …)

Let learn Vietnamese idioms more
1 Ăn miếng trả miếng Two can play that game
2 Bán anh em xa mua láng giềng gần A stranger nearby is better than a far-away relative.
3 Bút sa gà chết The die is cast
4 Cái kim trong bọc có ngày lòi ra The truth will out
5 Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo The tongue has no bone but it breaks bone
6 Cái nết đánh chết cái đẹp. Beauty is but skin-deep.
7 Cẩn tắc vô áy náy Better safe than sorry
8 Càng đông càng vui The more the merrier
9 Chim chích mà ghẹo bồ nông. Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa. If a cockatiel chose a pelican to mess with, He will beg for mercy when starting to get hit
10 Chim phải đạn sợ cành cong One bitten, twice shy
11 Chín người, mười ý So many men, so many minds
12 Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại A wolf won’t eat wolf
13 Chó sủa chó không cắn. Barking dogs seldom bite
14 Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng. Catch the bear before to sell his skin.
15 Có chí thì nên. No pain, no gain.
16 Có công mài sắt có ngày nên kim Diligence is the mother success
17 Có công mài sắt có ngày nên kim Practice makes perfect
18 Có thực mới vực được đạo Fine words butter no parsnips
19 Có tiền mua tiên cũng được Money make the mare go
20 Con người cũng có giá của nó Everyone has their price
21 Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh Like father, like son
22 Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên A woman gives and forgives, a man gets and forgets
23 Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm Men make house, women make home
24 Đầu xuôi đuôi lọt. A bad beginning makes a bad ending.
25 Dục tốc bất đạt Haste makes waste
26 Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay Don’t postpone until tomorrow what you can do today
27 Đứng núi này trông núi nọ The grass are always green on the other side of the fence
28 Đừng trông mặt mà bắt hình dong Don’t judge a book by its cover
29 Được voi, đòi tiên Give him an inch and he will take a yard
30 Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng. Beauty is in the eye of the beholder
31 Giấy rách phải giữ lấy lề. A clean fast is better than a dirty breakfast.
32 Gieo nhân nào gặt quả nấy You will reap what you will sow
33 Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are
34 Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn! No roses without a thorn
35 Im lặng là vàng Silence is gold
36 Khen ai khéo đúc chuông chì. Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu. Compliments to whoever built this leaden bell Wonderfully shaped like a real one except for being mute
37 Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của Money is the good servant but a bad master
38 Không biết thì dựa cột mà nghe Ignorance is bliss
39 Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ Many a little makes a mickle
40 Làm khi lành để dành khi đau Save for the rainy day
41 Lấy độc trị độc Habit cures habit
42 Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Calamity is man’s true touchstone.
43 Mèo khen mèo dài đuôi Each bird loves to hear himself sing
44 Mọi thứ vẫn tốt đẹp So far so good
45 Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. A swallow cant make a summer.
46 Mưa như trút nước Raining cats and dogs
47 Nhập gia tùy tục. In Rome do as Romans do.
48 Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí ) It never rains but it pours
49 Quả đất tròn It’s a small world
50 Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm Flat wine can cause drunkenness with large consumption Great speakers can create boredom with lengthy orations
51 Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà ) East or west, home is best
52 Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi Still water run deep
53 Tham bát bỏ mâm Penny wise pound foolish
54 Tham thì thâm Grasp all, lose all
55 Thật thà là thượng sách Honesty is the best policy
56 Thời gian là tiền bạc Time is money
57 Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả. Time and tide wait for no man
58 Tình yêu mù quáng Love is blind
59 Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Don’t trouble trouble till trouble troubles you
60 Trâu già mà gặm cỏ non Robbing a cradle
61 Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa You’re only young once
62 Tường có vách Walls have ear
63 Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại. It’s an ill bird that fouls its own nest
64 Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời True gold is to be tested with coal and fire Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize
65 Việc hôm nay chớ để ngày mai Don’t put off until tomorrow what you can do today
66 Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diamond cut diamond.
67 Xa mặt cách lòng Far from eye, far from heart.
Learn Vietnamese-English Idioms
Learn Vietnamese Idioms – English Idioms

Learn Vietnamese idioms, Vietnamese common words and Vietnamese common phrases today to enhance your Vietnamese.

Join out event:

Add Comment